Budgetseminar 2012/pressemeddelelse

Pressemeddelelse
23. august 2011

Resultat af årets budgetseminar

Kommunalbestyrelsen har mandag og tirsdag været samlet til budgetseminar – og har dermed taget hul på opgaven med at lave et budget for 2012. Udgangspunktet for budgetseminaret var omkring 40 forslag til omstilling, effektivisering og innovation samt et fremskrevet basisbudget for 2012.

Udgangspunkt på -42 mio. kr.
Udgangspunktet for udarbejdelse af et nyt budget er altid en fremskrivning af indeværende års budget. Budgettet fremskrives med løn- og prisudviklingen, forskellige budgetmæssige korrektioner samt de effekter som diverse lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer har på vores opgaver – og dermed vores udgifter.
Fremskrivningen gav et budget for 2012, der viser et underskud på 42 mio. kr. Det er dog værd at bemærke, at dette tal indeholder en indfrielse af den økonomiske strategis mål om at lægge 20 mio. kr. i kassen i 2012. Derudover fortsætter kommunalbestyrelsen med at leve op til deres visioner i forhold til anlæg, så der arbejdes med en anlægsramme på 144 mio. kr. i 2012 og 152 mio. kr. i 2013 og 2014.

Omstilling, effektivisering og innovation
Budgettet for 2012 er det andet budget, der skal udarbejdes efter vedtagelse af strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Strategien har et mål om, at vi inden for 4 år skal hente 150 mio. kr. Status er, at vi i forbindelse med budget 2011 vedtog projekter, der samlet i 2014 vil generere 86 mio. kr. Der er i år fremsat forslag for 25 mio. kr., der i 2014 vil generere 42 mio. kr.

”Vi har haft en rigtig god dialog om de forskellige forslag” siger borgmester Hans Jørgensen. ”Vi har nikket til rigtig mange af forslagene, men der er også en del forslag, som vi har brug for at få belyst yderligere – og ikke mindst diskuteret mere. Det gælder blandt andet etablering af juniorklubtilbud i hele kommunen, hvor politikerne dog er enige om at tage udgangspunkt i de eksisterende tilbud og supplere disse med juniorklubtilbud i områder, hvor der er 0.-6. klasser. I Faaborg vil de to juniorklubber blive samlet på Byskolen og ungdomsskolens heltidsundervisning og andre egnede ungdomsskoleaktiviteter vil blive placeret i de meget egnede rammer på Bangsbo”.

Kommunalbestyrelsen arbejder dermed videre med samtlige 42 forslag. Hvis alle forslag skulle blive en del af det vedtagne budget for 2012 vil det betyde, at der ”blot” resterer omkring 20 mio. kr. før målet med strategien er nået. Og dette skal ske i budgetterne for 2013 og 2014.

”Jeg synes, at vi er nået rigtig langt”, siger borgmester Hans Jørgensen. ”Der er ingen tvivl om, at vi nu kan se gevinsten ved at arbejde efter langsigtede økonomiske mål. Vi begynder blandt andet at få penge i kassen igen. Derudover kører vi med en stram økonomistyring og vi kan se, at det virkelig betaler sig. De områder, hvor vi har overskridelser på vores budget er områder som vintertjeneste, førtidspensioner mv. Områder, som vi ikke selv er herrer over. Alt i alt må vi derfor sige, at vi som organisation er ved at have ganske godt styr på det at navigere i en stram økonomisk kontekst. Og det er helt afgørende for vores mulighed for at skabe en positiv udvikling i vores kommune. Det er dog vigtigt at understrege, at den økonomiske usikkerhed sagtens kan medføre yderligere krav til effektiviseringer og/eller besparelser i de kommende år”.

Stadig få usikre punkter
Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 12 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Svaret på denne ansøgning kommer i slutningen af august. Derudover er der en række lånebetingelser og –rammer, der endnu ikke er kendt. Beskeden om, hvor meget vi kan låne til en lang række anlægsprojekter kommer ligeledes i slutningen af august.

En klar udfordring på sigt er den demografisk udvikling. I de kommende år vil vi få relativt flere borgere over 65 år og relativt færre i den arbejdsdygtige alder. Det giver flere borgere, der har behov for offentlige ydelser – og færre skatteindtægter.

Vigtig forudsætning opfyldt
”Jeg har nævnt det før, men det er en helt afgørende forudsætning for den positive udvikling i vores økonomi, at udviklingen med stærkt stigende udgifter på det specialiserede område gennem de seneste år er blevet standset” siger borgmester Hans Jørgensen. ”Alle danske kommuner har denne udfordring, men vi er lykkes bedre end de fleste med at løse den! Så godt, at vi i flere sammenhænge er blevet fremhævet af Socialministeriet som foregangskommune på området. Hvis ikke vores ledere og medarbejdere i den grad havde taget denne opgave på sig – og lykkes så godt med at løse den, så ville arbejdet med næste års budget have set helt anderledes ud”.

Hvor kommunerne på landsplan blot har opnået at bremse væksten, har Faaborg-Midtfyn Kommune rent faktisk præsteret et fald inden for udgifterne til det specialiserede område på 3,5 % fra 2009 til 2010.

Anlæg skal understøtte positiv udvikling
Der er mange anlægsønsker til 2012 og de kommende år. Og der er også nogle meget store projekter imellem. Eksempelvis opførelse af et nyt plejehjem i Nr. Lyndelse, ny daginstitution i Årslev, renovering og udbygning af Nordagerskolen samt projekter under udviklingsplanerne for Faaborg, Ringe og Årslev. Samtidig er kommunalbestyrelsen blevet orienteret om, at den afholdte licitation på lystbådehavnen viser, at udgifterne til udbygning af lystbådehavnen i Faaborg væsentligt vil overskride det budgetterede beløb. På baggrund af dette har kommunalbestyrelsen bedt om en nærmere belysning af, hvordan der kan arbejdes videre med en udvidelse af lystbådehavnen. Kommunalbestyrelsen har taget fat på drøftelserne af anlægsønskerne og der diskuteres både, hvad der skal føres ud i livet, men også hvordan man kan fordele de mange ønsker ud over de kommende år, så den vedtagne anlægsramme overholdes – og vores likviditet kan følge med.

”En del af vores anlægsprojekter er enten en forudsætning for – eller understøtter – de projekter vi har vedtaget under strategien for omstilling, effektivisering og innovation” siger borgmester Hans Jørgensen. ”Vi er på en række områder nødt til at investere for at kunne spare på sigt. Det gælder blandt andet investeringer i energibesparelser, udbygning af nogle af vores skoler mv. Andre anlægsprojekter understøtter vores udviklingsstrategi, hvis formål er at udvikle kommunen til at være endnu mere attraktiv for både vores borgere og tilflyttere. Dette er en meget vigtig investering i fremtidige skatteindtægter.”

Et projekt, der er blevet udskudt lidt tidsmæssigt er renovering af Faaborg Sundskole:

”Udviklingen i elevtallet på skolerne i Faaborg-området viser, at vi har nogle store udfordringer,” siger borgmester Hans Jørgensen. ”Vi er ikke i tvivl om, at der skal investeres. Og vi har også afsat penge til det. Men vi vil gerne investere rigtigt. Det betyder, at vi har valgt at vente med investeringen på Faaborg Sundskole. Fra kommunalbestyrelsens side vil der ikke blive taget initiativ til yderligere ændringer i skolestrukturen i denne valgperiode, men vi ved, at der i skoleledergruppen og i skolebestyrelserne arbejdes med, hvordan vi kan tackle disse udfordringer. Derfor vil vi gerne give rum til, at der kan finde en grundig og involverende dialog sted, som kan sikre, at vi finder en løsning, som har bred opbakning blandt forældre i området. Det er helt afgørende, at vi har en skolestruktur, der matcher fremtidens udfordringer. Den opgave vil vi gerne give skolebestyrelserne mulighed for at arbejde videre med – gerne i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget”.

Krisen sætter tydelige spor
De seneste år har den økonomiske krise sat tydeligt præg på den kommunale økonomi. I den seneste aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 er der således stor fokus på 0-vækst, digitalisering, udbud, udlicitering, konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering, mere effektive indkøb, overholdelse af budgetter samt at knække kurver på det specialiserede område – og man har udarbejdet en incitamentsstruktur i forhold til udgifterne på sundhedsområdet.

”Vi er helt klar over udfordringerne – og vi er godt i gang med at forholde os til dem”, siger borgmester Hans Jørgensen. ”Men vi må også erkende, at vi på nogle områder er meget afhængige af nationale initiativer. Det er eksempelvis en forudsætning for vores evne til at kapitalisere gevinster inden for digitalisering, at der bliver udviklet digitale løsninger, der er automatiserede fra start til slut, så vi reelt har en mulighed for at hente rationaler. Jeg tror på, at det kommer med den nye nationale digitaliseringsstrategi, der netop er vedtaget, men udviklingen er endnu ikke nået så langt, at vi i kommunerne for alvor kan begynde at hente økonomiske gevinster”.

Kommuneaftalen stiller med andre ord store krav for nytænkning inden for de eksisterende rammer, hvilket præcist er målet med strategien for omstilling, effektivisering og innovation.

Nyt koncept på budgetseminar
Budgetseminarets første dag bestod af en formiddag med deltagelse af koncernledelsen samt hovedudvalget, som var med for første gang. I grupper fik politikere og hovedudvalget en kort præsentation af de forskellige forslag, hvorefter der var mulighed for at spørge ind til forslagene – og til at have en fælles dialog om disse.
”Vi har været glade for at være med på budgetseminaret”, siger Flemming Fredberg Jensen, næstformand i hovedudvalget. ”Det har givet os en mulighed for at have en direkte dialog med politikerne forud for deres beslutninger om budget 2012. Vi har kunnet aflevere vores budskaber til politikerne, men vi har også fået noget med retur til vores bagland”.’

Også fra politisk side blev der givet udtryk for, at dialogen i grupperne havde været en god optakt til det videre arbejde. Gruppeformændene giver desuden udtryk for, at det har været et godt seminar og at der har været en god stemning og et konstruktivt samarbejde.

Den videre proces
Forslagene til omstilling, effektivisering og innovation har været tilgængelige på kommunens hjemmeside siden juni. Der er dog blevet arbejdet helt frem mod budgetseminaret – og de seneste forslag så således først dagens lys i ugen op mod seminaret.

Økonomiudvalget førstebehandler budget 2012 på deres møde den 5. september og beslutter her, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med – og som dermed skal sendes i høring. Forslagene kommer i høring fra den 5. – 19. september. Budgettet bliver endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

Hvis du vil vide mere om budgetseminaret er du velkommen til at kontakte borgmester Hans Jørgensen på tlf. 7253 1687 eller e-mail hrj@faaborgmidtfyn.dk.

Budget 2012.

http://www.faaborgmidtfyn.dk/budget2012

Ovenstående er muligheden for elektronisk at sætte sig ind i det budgetmateriale, der er udleveret til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og pressen.

Har du særlige interesseområder og dermed ekstra viden på områder som kan berige vi andre så sig til.

Har du ønsker og visioner så sig til.

Har du områder som du absolut mener er “glemte” så sig til.

Både Signe og jeg vil tage imod.

Vi har to stemmer at gøre godt med.

Vi vil gerne bruge dem bedst muligt.

Vi kan ikke vide alt og der er områder vi er bedre til end andre.

Du kan hjælpe os til viden!

På forhånd tak for din interesse,

Grete Justesen

Konservativt nej til nationalpark!

Ved Faaborgmidtfyn kommunes behandling af en evt. Nationalpark i det sydfynske på mødet den 9. august 2011 stemte de 2 konservative Nej.

Under hele forløbet har jeg….. bl.a. som næstformand i Styregruppen til Nationalparkundersøgelsen gennem 4år….  arbejdet seriøst for den beslutning borgmestrene i de 4 kommuner tog med hensyn til undersøgelsen af muligheden for at indstille til en Nationalpark (i sidste instans er det jo alene miljøministeren der bestemmer).

Fra starten af var jeg modstander af udvidelsen af undersøgelsesområdet, som især blev foretaget ud fra massiv repræsentation fra Langeland, der havde en del pladser som repræsentanter for organisationer udover de kommunale. Langeland var derfor en yderst vægtig deltager.

Dette gav jeg udtryk for men fulgte derefter demokratiets spilleregler.

Ingen kan sige at jeg ikke helhjertet har fulgt op på undersøgelsesbeslutningen.

Utallige informationsmøder, ture med Nationalparkcampingvognen og ekskursion til Sydengland samt diverse danske  “Nationalparkansøgere” samt en stor mødefrekvens og presseomtale har været en del af de seneste 6 år.

Nu står vi så tilbage med et ganske andet område der  i den grad er amputeret.

Langeland er helt ude.

En del natura 2000 områder mangler således 

og Ærø er “fliget” op i den grad.

Faaborg og Svendborg er indlemmet som byer!

Den naturlige afslutning som Helnæs ville have dannet er væk.

Store landbrugsområder er udeladt måske for at imødekomme landbruget bredt og søge venstrestemmer sikret for en positiv indstilling! men tilbage ligger 3 store skov/jordbesiddere i Faaborg området og det vel og mærke skov/jordbesiddere som gennem de seneste år har været sågar endog meget velvillige til at åbne deres jorder op for borgerne.

Jeg tænker her på Steensgaard, Holstenshuus og Brahetrolleborg og deres engagement vedrørende øhavsstien, riderutenet og åbne parker.

Den store utryghed som disse mennesker repræsenterer samtidig med den usikkerhed som gennemsyrer hele projektet vedr. fremtidige restriktioner for især land- og skovbrug har bragt mig til beslutningen. 

Jeg er ganske klar over at ikke hele mit bagland er enige i beslutningen men jeg har afvejet de tilkendegivelser jeg har fået og må tage ovennævnte beslutning.

Jeg føler at vi vil stå os bedst ved at markere en afstandstagen i denne sag.

Det betyder ikke, at Nationalparken ikke kommer!

Svendborg, Assens og Ærø kommuner mangler en udmelding/folkeafstemning for Ærøs vedkommende og først derefter kommer udfordringen for miljøministeren og i tilfælde af positiv tilkendegivelse yderligere 16 ugers høring etc.

Der er lang vej endnu og afgørelsen er naturligvis spændende.

Jeg vil som under hele forløbet følge processen med interesse.

venlig hilsen Grete Justesen

Tak til Bendt Bendtsen/det nytter at engagere sig!

Kære Alle Jer der engang imellem stiller Jer selv det spørgsmål om det overhovedet har nogen betydning, at kæmpe og tro på, at vi som konservative har indflydelse.
Jeg takker Bendt Bendtsen rigtig mange gange og ved, at han naturligvis til enhver tid vil påberåbe sig, at det er JL Fonden der står bag (Bendt er bestyrelsesmedlem i Lauritzen Fonden sammen med andre gode folk) men
Der står altid et lokomotiv bagved og denne gang takker jeg og min tidligere søfarende mand mange gange Bendt Bendtsen for hans lydhørhed.
Det var ikke forgæves at henvende sig til Bendt og det husker vi.

Til Alle Jer Andre: Husk på det betaler sig at være aktiv og ville!

 

Og til sagen:

Fra: Grete Justesen [mailto:just@faaborgmidtfyn.dk]
Sendt: 14. maj 2011 11:36
Til: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu
Cc: red
Emne: søfartens bibliotek

Kære Bendt Bendtsen.
Har lovet Steffen at skrive til dig og gøre opmærksom på forsiden af SØFART af 13. maj 2011 som omhandler at søfartens bibliotek er sparet væk!
Steffen vil gerne tilkendegive at de 121 bøger hver 3. måned der kom ud i hans skib har været hans store glæde igennem hele hans sejltid (42 år).
Han betragter det simpelthen som det mest velfungerende bibliotek nogensinde.
Og altid var han opdateret med de nye bøger. Det var simpelthen livlinen.
Hvor mange glæder har de mennesker ude i skibene som trækker så store summer hjem til Danmark!
Hvad betyder 1,9mill. på budgettet når kristendemokraterne kan få penge til et strandingsmusæum musæum uden at nogen knyr.

Her i huset tænker vil tilbage på dengang du spurgte “Hvad er DIS”?
Der er for dig sket meget siden og du har især gjort dig positivt bemærket i søfartskredse.

Derfor spørger vi herfra om det ikke er muligt for dig at påvirke.
Det må simpelthen ikke ske at denne velfærdsydelse til søens folk stoppes.

venlig hilsen Steffen Justesen/skibsfører og Grete Justesen/kommunalbestyrelsesmedlem

og den 12.juni kommer så denne fantastiske nyhed i form af en pressemeddelelse:

Søfartens Bibliotek er nu på rette kurs

I maj 2011 modtog Søfartens Bibliotek en kedelig nyhed. Det var officielt slut med Tips- og Lottomidlerne fra Kulturministeriet med tilbagevirkende kraft fra april 2011. Mere end 80 % af bibliotekets driftsmidler er finansieret herigennem og bibliotekets bestyrelse befandt sig pludselig i en presset situation, der kaldte på en både hurtig, men også gennemtænkt løsning.

Søfartens Biblioteket har eksisteret siden 1939 og udover at servicere søfarende med litteratur, har biblioteket opbygget en unik studiesamling, der indeholder fagdatabaser om søulykker og danske skibsregistre samt en enestående samling af maritime tidsskrifter og bøger. Og for bibliotekets bestyrelse har det været afgørende at finde en løsning, der kunne sikre denne todelte funktion, så både betjeningen af de søfarende og studiesamlingerne bevares og udbygges i fremtiden.

Både i ugeavisen Søfart og i lokale aviser rundt i Danmark har lukningen forsaget megen debat og mange har udtrykt frustration over at se en så unik samling af viden om det blå Danmark truet. Bibliotekets bestyrelse har derfor siden maj kæmpet indædt for, at den trussel ikke skulle blive en realitet. Et nyligt udarbejdet løsningsforslag synes at give ny vind i sejlene. Biblioteksservicen til de søfarende bevares ved at Søfartens Bibliotek indgår i et tæt samarbejde med Handelsflådens Velfærdsråd såvel administrativt som lokale- og personalemæssigt og derigennem sikrer betydeligt reducerede administrative driftsudgifter samt fælles materialeindkøb. Den omfattende materialesamling om dansk søfart flyttes til Handels- og Søfartsmuseet i Kronborg, der ved denne tilføjelse desuden har muligheden for at skabe et af de førende søfartsblioteker i Skandinavien.

Denne løsning kan selvsagt ikke realiseres omkostningsfrit. Betingelserne for at flytte materialesamlingen til Kronborg kræver bl.a. integration af databaser og fagbiblioteker og hertil behøves tid og faguddannet arbejdskraft. Da støtten fra Kulturministeriet som nævnt er fjernet med tilbagevirkende kraft, har Søfartens Bibliotek hurtigt måtte udtænke andre finansieringsmuligheder, hvorfor de har søgt fonde om midler til omstruktureringen. Lauritzen Fonden har med sin maritime baggrund anset det for vitalt at sikre bibliotekets overlevelse og har derfor valgt at støtte den omfattende omstrukturering med 500.000 kr. Derudover har Søfartens Bibliotek modtaget støtte fra andre fonde og i skrivende stund ser det bestemt ud til, at endnu et stykke af Danmarks blå arv er sikret overlevelse.
Lauritzen Fonden er moderselskab for rederierne J. Lauritzen (helejet) og DFDS (36% ejet) såvel som LF Investment ApS. LF Investment har andele i virksomheder inden for olieanalyse, måleudstyr, software, bioteknologi og ejendomsmarkedet. Fondens almennyttige aktiviteter dækker sociale og humanitære områder inden- og udenfor Danmarks grænser, ligesom uddannelse og kultur er omfattet ved siden af fondens særlige interesse for søfart. Lauritzen Fonden uddeler årligt på niveau ca. 25 millioner kr.

Ovenstående er hvad der er opnået indtil nu men det viser at der er vilje og mod til at kæmpe.

Det er fantastisk og flot.

En borger fra Faaborgmidtfyn udstiller på Frederiksborg Slot!

 

Eva Rowley fra Haastrup udstiller på den store nordiske særudstilling, hvor 129 udvalgte værker fortolker portrætgenren og dens formåen.

Frederiksborg Slot i Hillerød danner rammen om denne flotte udstilling der er åben indtil 31. juli.

Brygger J.C. Jacobsens portrætkonkurrense er udskrevet af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksberg og gennemføres med støtte fra Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen.

Portræt Nu!

Er et stærkt udtryk for portrætkunsten i Norden.

Det var et flot besøg og jeg blev meget glad og stolt over at se en af vores ”egne” fra Faaborgmidtfyn kommune udstille her.

Tillykke Eva!

Det er flot gået!

Billedet viser undertegnede sammen med Eva´s selvportræt.

Grete Justesen

eva rowley

Grundlovsdag i Svanninge Bakker

Faaborg-Ærø Kredsens folketingskandidat  Mai Henriksen taler engageret.

Det var de bedste taler jeg erindrer at have hørt gennem endog rigtig mange år!

Det skal I have tak for.

Livsbekræftende at se den unge generation i skikkelse af

formanden for Regionens erhvervsudvalg Lasse Krull og folketingskandidat Mai Henriksen.

Det tegner godt for konservativt generationsskifte.

Direktør i Odense Zoo Henrik Lehmann Andersens tale var engageret og uhyre morsom. Man skal kunne noget helt særligt for at tale så medrivende.

Henrik Lehmann Andersen har noget på hjerte og forstår at formidle det!

Også her blev der talt om de kommende generationer.

Som konservative er vi meget bevidste om den generationsarv vi skal lade blomstre og gå videre og tilhørerne var lydhøre for ordene der faldt.

Det var en flot dag.

Grundlovsmøde i Svanninge bakker

Velkommen til Det Konservative Folkeparti`s Grundlovsmøde

 den 5. juni 2011 kl. 14.30 i Svanninge Bakker.

Program

Kl. 14.30  Musikalsk underholdning ved Faaborg Blæserne

Kl. 15.00 Velkomst ved kredsformand Gurli Rindebæk. 

KL.15.05 Fællessang: ” I Danmark er jeg født”. 

Kl. 15.10 Tale ved formand for Regionens erhvervsudvalg Lasse Krull Petersen. 

Kl. 15.30 Fællessang ” Jeg elsker de grønne lunde”. 

Kl. 15.35 Tale ved folketingskandidat, viceborgmester i Odense Mai Henriksen. 

Kl. 15.55 Musikalsk underholdning ved Faaborg Blæserne. 

Kl. 16.00 Tale ved direktør i Odense Zoo Henrik Lehmann Andersen 

Kl. 16.20 fællessang ” Danmark nu blunder den lyse nat.” 

Kl. 16.40 Afslutning ved Gurli Rindebæk.

Der kan købes kaffe / kage, øl og vand.

Venlig hilsen

Gurli Rindebæk

Det sker i Sydfyns KU

Det sker i Sydfyns KU:

Af Anne-Sophie Strandmark, Næstformand

Dette kan startes med, at fortælle om vores flotte tilgang af medlemmer i løbet af det sidste år:  Vi startede få, året efter var vi tredoblet og i år rundede vi 100 medlemmer!

Med så mange nye medlemmer har vi i bestyrelsen bestemt at fokusere på medlemsplejen – vi skal skabe et godt sammenhold i foreningen; dette ved sociale såvel som politiske arrangementer – og vi har en del på tegnebrættet: grillfester, kurser (b.la. Om Taleteknikker) og politiske foredrag. Og politiske foredrag er især en ting vi har haft succes med: i april måned afholdt Sydfyns KU et arrangement på Faaborg Gymnasium, oplægsholderen var politisk kommentator Niels Krause-Kjær, der talte om “politik på speed” –  første præmien vi havde vundet i autumn draften.  Arrangementet levede helt op til forventningerne: 50 deltagende samt et fantastisk oplæg givet af Niels Krause-Kjær.

Udover arrangementer er vi også igang med et ny kampagne, der først og fremmest skal køre på Faaborg gymnasium. Målet er, at de som har ugrundede fordomme over for konservative, får bedre info om hvad konservatismen står for. Dette agter vi at gøre på en humoristisk måde med plakater – dette er dog stadig noget vi går og fifler lidt med. Der vil også i løbet af det næste stykke tid blive udarbejdet et nyhedsbrev – lidt ligesom dette – hvor vi giver vores medlemmer et indblik i, hvad bestyrelsen går og laver, og hvad den fremtidige agenda er.

I det kommende år satser vi  selvfølgelig på en medlemsfremgang, men fokus ligger hos medlemsplejen og på aktiveret så mange af de nye friske KU’ere!

Husk virksomhedsbesøg tirsdag den 31. maj!

Læs tidligere indlæg om det spændende besøg!!

TILBAGETRÆKNINGSAFTALEN

 
 
 
 
 
Tilbagetrækningsaftalen
Tilbagetrækningsaftalen er en historisk aftale, som bidrager til en sund offentlig økonomi. Aftalen skaber fundamentet for øget beskæftigelse og vækst i de private virksomheder. Helt kontant styrker aftalen den offentlige økonomi med 18 mia. kr. i 2020, og forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med en halv procent af BNP svarende til knap 10 mia. kr. Med reformen sikrer vi også tilstrækkelig med arbejdskraft. Arbejdsstyrken og beskæftigelsen ventes at vokse med ca. 65.000 personer og velstanden øges med 47 mia. kr.
Med tilbagetrækningsreformen løses stort set alle de økonomiske udfordringer frem mod 2020. Der skabes balance i den offentlige økonomi, og man øger ikke gælden for de fremtidige generationer.Det er vigtigt og nødvendigt at få gennemført reformer, hvis vi skal skabe balance i dansk økonomi og styrke beskæftigelsen og dermed væksten.  

Med tilbagetrækningsaftalen vil antallet af efterlønsmodtagerne falde markant. Aftalen sikrer, at vi går fra 120.000 efterlønsmodtagere til omkring 30.000 efterlønsmodtagerne, når reformen er fuldt indfaset.

Reformen er nøje balanceret og social ansvarlig, således at de, der ikke kan fortsætte med at arbejde, får en mulighed for at trække sig tilbage før tid. Mens de borgere, der godt kan tage et par år mere på arbejdsmarkedet, bliver.

Aftalen har tre hovedelementer
 • Fremrykning af Velfærdsaftalens forøgelse af efterløns- og folkepensionsalder
 • En treårig efterlønsordning
 • En seniorførtidspension til nedslidte
Velfærdsaftalen fremrykkes med fem år
 Dele af velfærdsaftalen fremrykkes med fem år. Det betyder, at efterlønsalderen gradvist sættes op med et halvt år om året fra 2014-2017, således at efterlønsalderen er 62 år i 2017.Folkepensionsalderen sættes ligeledes gradvist op med et halvt år om året fra 2019-2022. Derved vil folkepensionsalderen være 67 år i 2022.
Efterlønnen forkortes med to år
Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem år til tre år Det vil sige, at efterlønsalderen hæves med et halvt år i 2018 og 2019 og igen i 2022 og 2023. Efterlønsalderen vil således være 64 år i 2023.

Efterlønnen får også en stærkere social profil, således at det er mindre attraktivt for højtuddannede at gå på efterløn. Konkret sættes selve ydelsen op, mens pensionsformuen modregnes i efterlønsydelsen. Det vil især være til fordel for personer med mindre pensionsformuer og mange år på arbejdsmarkedet.

Forkortelsen af efterlønsperioden og de ændrede regler i den treårig efterlønsordning berører dem, der er 54 år eller yngre ved udgangen af 2010. Personer, der er 55 år og ældre, vil fortsat have fem års efterløn og være omfattet af de samme regler for ydelse og pensionsmodregning mv. som i dag.
Højere ydelse med øget afhængighed af pensionsformue
Efterlønnen får en stærkere social profil, idet ydelsen sættes op og pensionsmodregningen skærpes. Konkret ændrer man ydelsesniveauet fra 91 procent af den maksimale dagpengesats til 100 procent. Dermed afskaffes den lave efterlønsydelse.
Samtidig udvider man modregningen for pensionsformuer til hele perioden, og man skærper også modregningen for pensionsformuer.
Konkret øges reduktionen i efterlønnen fra 60 procent til 80 procent af modregningsgrundlaget af pensionsformuen. Bundfradraget på 13.800 kr. for modregning af pensionsopsparing fjernes også. 

Det betyder, at personer med en pensionsformue på under 1 mio. kr. får en højere årlig efterlønsydelse. Det er primært ufaglærte og en del faglærte, der har mange år på arbejdsmarkedet.Omvendt vil personer med en pensionsformue over 1 mio. kr. få en lavere årlig efterlønsydelse – det vil typiske være højtuddannede, som har store pensionsformuer.

De ændrede regler for modregning i efterlønsydelsen for pensionformue gælder for efterlønsberettigede, som er født 1. januar 1956 eller senere, og som går på efterløn i 2018 eller senere.

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
Da efterlønsordningen ændres væsentligt, skal det være muligt at udtræde af ordningen på mere gunstige vilkår end i dag. Derfor vil man i en periode på seks måneder i 2012 kunne få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag skattefrit.

Ingen bristede forudsætninger
De danskere, der har indbetalt til efterlønsordningen og samtidig har sparet op til deres tredje alder, skal selvfølgelig have mulighed for at træde ud, nu da reglerne bliver ændret.I aftalen er det derfor gjort økonomisk attraktivt at træde ud af ordningen. Det betyder, at endnu flere vil fortsætte i beskæftigelse i stedet for at gå på tidlig pension. 

Det kommer dem til gode, der har sparet op via private pensionsordninger. For at de netop ikke stilles værre på baggrund af den skærpede modregning, vil de kunne trække deres indbetalte bidrag ud skattefrit – og derved få en gevinst.

Seniorførtidspension – en ordning for alle
Med aftalen sikrer vi, at de personer der er nedslidte kan trække sig tilbage, uanset om det er med en efterlønsordning eller ej. Med seniorførtidspensionen kan personer, der er nedslidte, få en enkel og hurtig adgang til førtidspensionen, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen. Seniorførtidspensionen gælder for alle. 

Fortsat mulighed for optjening af skattefri præmie
Efter gældende regler kan man optjene en skattefri præmie ved fortsat arbejde i efterlønsalderen. I den treårige efterlønsperiode bliver der mulighed for at optjene en præmie på samme størrelse som i dag, dvs. op til i alt 143.400 kr. skattefrit. Der vil dermed stadig være en tilskyndelse til at fortsætte med at arbejde i efterlønsperioden.

Fortsat muligt at hæve pensioner fem år før folkepensionsalderen
De fleste arbejdsmarkedspensioner kan i dag blive udbetalt fra 60-års alderen, uanset om man går på efterløn eller ej. Udbetales pensionen før man fylder 60 år, bliver den imidlertid beskattet med en afgift på 60 pct. For pensionsordninger tegnet efter velfærdsaftalen i 2006 bliver udbetalingen beskattet med 60 pct., hvis den sker før efterlønsalderen (dvs. tidligere end fem år før folkepensionsalderen).

I den treårige efterlønsordning vil det fortsat være muligt at få udbetalt pensionsordninger op til fem år før folkepensionsalderen, uden at skulle betale afgiften på 60 pct.

 
 
   
 • Vælgerforeningens medlemmer

  Formand i Faaborg-Midtfyn
  Kirsten Birkelund
  Boltinggårdsvej 11
  5750 Ringe
  Tlf: 29 13 33 72. Bedst efter kl.18
  Email : birkelund5750@gmail.com

  Næstformand i Faaborg-Midtfyn
  Michael Bernsdorf Jungfeldt
  Hornelandevej 10
  5600 Faaborg
  Tlf. 61 68 31 83
  Email : michael@jungfeldt.dk

  Sekretær i Faaborg-Midtfyn
  Gustav Berner
  Holstenshuus
  Diernæs
  5600 Faaborg
  Tlf: 40 16 20 35
  Email : gustav@holstenshuus.dk

  Medlemsansvarlig i Faaborg-Midtfyn
  Inge Svejdal
  Nørregade 14, 5672 Broby
  Tlf: 62 64 17 84
  Email : inge@svejdal.dk

  Bestyrelsesmedlem
  Steffen Møller
  Hestehavevej 8, 5856 Ryslinge
  Tlf: 22 26 69 13
  Email : steffen@forsejl.dk

  Økonomiansvarlig
  Søren Clemmesen

Projekt design: GMOB
© Alle rettigheder forbeholdes. GMOB


De konservatives website

Alle spørgsmål, klager og kommentarer skal rettes til denne kontakt: Formanden.

Websitet er funderet på WordPress. Grundlæggende theme design af Hörfarter & Digitalnature.